Үйлдвэрийн аялал

Их Британи руу шахах хөгц

Их Британи руу шахах хөгц

Их Британи руу шахах хөгц

Их Британи руу шахах хөгц

Их Британи руу хуванцар шахах хөгц

Их Британи руу хуванцар шахах хөгц

Их Британи руу хуванцар хэв

Их Британи руу хуванцар хэв

Их Британи руу хөгц тээвэрлэх

Их Британи руу хөгц тээвэрлэх